Statystyka

Statystyka to nauka zajmująca się zbieraniem, analizą, interpretacją oraz prezentacją danych.  Statystyka zajmuje się również aspektami planowania oraz zbierania informacji potrzebnych do wykonania analizy i interpretacji- najczęściej polega to na przygotowaniu ankiety/sondażu bądź przeprowadzeniu eksperymentu.

Na dział statystyki składają się statystyka opisowa i statystyka matematyczna.

 

Co to jest statystyka opisowa?

Statystyka opisowa to dział statystyki zajmujący się opisem danych statystycznych. Głównym celem statystyki opisowej jest podsumowanie zbioru danych i wyciągnięcie podstawowych wniosków. Statystyka opisowa jest zazwyczaj pierwszym krokiem w analizie danych.

 

Podstawowe metody statystyki opisowej:

  • Opis tabelaryczny – dane przedstawione są w postaci tabeli przez co są one czytelniejsze oraz łatwiej widać zależności między obserwacjami. Do prezentacji w tabeli służy głównie szereg rozdzielczy
  • Opis graficzny – podobnie jak opis tabelaryczny służy do prezentowania danych oraz ich analizy. Podstawowymi narzędziami w opisie graficznym są graficzne przedstawienie mediany/dominanty , histogram oraz wykres pudełkowy
  • Wyznaczenie miar rozkładu – są to wielkości wyznaczane na podstawie danych. Ułatwiają one analizę danych oraz porównanie różnych grup danych. Do miar zaliczamy między innymi: średnią, wariancję, medianę, dominantę itp.

 

Co to jest statystyka matematyczna?

Statystyka matematyczna to dział statystyki posługujący się rachunkiem prawdopodobieństwa. Statystyka matematyczna jest głównie wykorzystywana do wnioskowania statystycznego, czyli do wyciągania wniosków dotyczących całej populacji z danych z próby- czyli grupy o wiele mniejszej niż cała zbiorowość. Statystyka matematyczna jest również wykorzystywana jako dopełnienie analizy wykonywanej przez statystykę opisową.

One comment:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.