Średnia- szereg szczegółowy

Średnia w szeregu szczegółowym to nic innego jak średnia arytmetyczna n elementów.

Definicja:

 \Large \overline{X} = \sum\limits_{i=1}^n X_{i} = \dfrac{X_{1}+X_{2}+ \ldots + X_{n} }{n}

 X_{i} - wartość i-tej obserwacji
n - ilość prób

 

Przykład:

Oblicz średnia liczb: 2, 3, 4, 2, 1.

Jak widzimy n = 5, więc średnia będzie wyrażała się wzorem:

 \overline{X} = \dfrac{2+3+4+2+1}{5} = \dfrac{12}{5} = 2.4